Mado, 2006

tokyo tower, minato-ku

tokyo tower, minato-ku